بن ماري سرولوژي و جو:
 
  - بدنة خارجي از ورق آهن 25/1 ميل با پوشش رنگ الكترواستاتيك
  - بدنه داخلي از استيل نگير
  - تنظيم دما تا   +60°Cو  +100°Cبا دادن پسورد
  - داراي پمپ سيركولة پرتابل ( جهت استفاده از دماي بالا)
  - داراي تايمر هاي مربوطه