- بدنه از ورق آهن 25/1 ميل با پوشش رنگ پودري الكترو استاتيك
  - داراي پليت آلومينيومي  بشكل مربع
  - داراي كنترلر سرعت دور
  - داراي كنترلر دما
  - قابل تنظيم تا  350°C